ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια Λογισμικού ψηφιακής υδατοσήμανσης εικόνας για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 92/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Προμήθεια Λογισμικού ψηφιακής υδατοσήμανσης εικόνας για το Τμήμα  Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 92/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -92 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ