ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021» Ομάδα 3 (Η/Υ – Οθόνες Ειδικών Προδιαγραφών) (Π- 88/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021» Ομάδα 3 (Η/Υ – Οθόνες Ειδικών Προδιαγραφών) (Π- 88/2022), σύμφωνα με τη  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_88