Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (77 θέσεις), 102 (2 θέσεις), 103 (3 θέσεις), 104 (4 θέσεις), 105 (2 θέσεις) και 106 (2 θέσεις) αντίστοιχα, της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2021 (αρ. πρωτ. 563/5626/23-02-2021) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν βάσει της υπ’ αριθμ. 884/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π..

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 101, (ΑΔΑ: ΨΛΡΛ469Β7Θ-ΛΣ4)

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 102, (ΑΔΑ: ΨΖ0Υ469Β7Θ-ΦΘΖ)

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 103, (ΑΔΑ: 6ΛΡΒ469Β7Θ-Β26)

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 104, (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ469Β7Θ-11Ο)

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 105, (ΑΔΑ: ΩΓΚΠ469Β7Θ-4Ν6)

Οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, κωδικός θέσης 106, (ΑΔΑ: 6ΙΦ1469Β7Θ-9ΗΓ)