Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Χημικών Μηχανικών, 2) Φιλολογίας, 3) Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 4) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα  30  /  3  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Χημικών Μηχανικών, 2) Φιλολογίας, 3) Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 4) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 744/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2023)

ΑΔΑ:  ΨΩΚ1469Β7Θ-5Δ3                                   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας :        ΑΡΡ: 33154

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 33156

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 33159

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Φυσικοχημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 744/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2023)

ΑΔΑ: ΨΞΞ7469Β7Θ-Ξ47                                   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας :        ΑΡΡ: 33155

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 33158

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 33161

 

ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 744/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2023)

ΑΔΑ: 6ΠΜΓ499Β7Θ-ΙΟΑ                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33157

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 744/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2023)

ΑΔΑ: ΨΩΡΚ469Β7Θ-ΝΙΞ                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33160

 

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Φυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 744/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2023)

ΑΔΑ:  ΨΑ4Ρ469Β7Θ-ΕΞΘ                                  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 33162

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 33163

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  31  /  5  /  2023

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

Χημικών Μηχανικών                          e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

                                                           Ιστότοπος:www.chemeng.upatras.gr

                                                           τηλ.: 2610 969502

 

 

Ιστορίας – Αρχαιολογίας                    e-mail: secrha@upatras.gr

                                                         Ιστότοπος: www.ha.upatras.gr

                                                         τηλ.: 2610 962999

 

Φιλολογίας                                       e-mail: philsec@upatras.gr

                                                       Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                        τηλ.: 2610 969757-760

 

Μαθηματικών                                   e-mail: secr-math@math.upatras.gr

                                                        Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

                                                       τηλ.: 2610 996735

 

 Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ