«Προμήθεια του υπολογιστικού πακέτου MSC.Adams, portofolio MSC/ONE, MSC Software – University Academic Bundle 300o Tokens του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π.44/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για τoν «Επανασχεδιασμός και επέκταση βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας», σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -40