ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Κατασκευή δοκιμίων οπλισμένης τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης & Διεξαγωγή δοκιμών πυρός σε δοκίμια τοιχοποιίας με θερμοπρόσοψη για το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π- 12 /2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Κατασκευή δοκιμίων οπλισμένης τοιχοποιίας με σύστημα θερμοπρόσοψης & Διεξαγωγή δοκιμών πυρός σε δοκίμια τοιχοποιίας με θερμοπρόσοψη για το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π- 12 /2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 16-04-2024  και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -12     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ