ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π- 23/2024)

                                                             Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την  «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη  Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π- 23/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  21-05-2024    και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 23