ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» (Π.57/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» (Π.57/2022) , σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -57 ΤΕΠΕΚΕ