ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Ετήσια ανανέωση και επικαιροποίηση λογισμικού για οργάνωση και διαχείριση εργασιών γραφείου για το τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π. 83/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Ετήσια ανανέωση και επικαιροποίηση λογισμικού για οργάνωση και διαχείριση εργασιών γραφείου, για το τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής » (Π. 83/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -83 ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡ.