ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Παροχή Υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» (Π.63/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή Υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» (Π.63/2022), σύμφωνα με τη  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -63 ΑΡΧΙΚΕΤΡΟΝΩΝ