ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια Υλικών – Ανταλλακτικών Συστήματος Access Control» (Π.2/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Υλικών – Ανταλλακτικών Συστήματος Access Control» (Π.2/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2-2023

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 12.04.2023  και ώρα 14:00.