ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων για το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η» (Π-106/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων για το   Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η» (Π-106/2022) σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -106