ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του λογισμικού και αντικατάσταση εξαρτημάτων επιστημονικού εξοπλισμού του τμήματος Φυσικής» (Π 96/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του λογισμικού και αντικατάσταση εξαρτημάτων επιστημονικού εξοπλισμού του τμήματος Φυσικής» (Π 96/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 96