Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

9ΨΑ3469Β7Θ-1Δ9