ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και απαγωγού – εστία του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων» (Π- 157/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και απαγωγού – εστία του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων» (Π- 157/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π_157

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 11-12-2023 και ώρα 15:00.