ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Ανάδειξη αναδόχου Τεχνικού για τη διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου), του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.23/2022) Ημερ. Λήξης 03-07-2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ανάδειξη αναδόχου Τεχνικού για τη διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου), του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΧ. Η-Υ Π-23