ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Μεταλλικές Θερμοκολλήσεις για το Τμήμα Γεωλογίας » (Π. 60/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Μεταλλικές Θερμοκολλήσεις για το  Τμήμα  Γεωλογίας » (Π. 60/2022), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -60 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ