ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Ανανέωση συνδρομής σε υπολογιστικά προγράμματα του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π.18/2022) Ημερ. Λήξης 15/06/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Ανανέωση συνδρομής σε υπολογιστικά προγράμματα του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών»  σύμφωνα με την συνημμένη Πρόσκληση &  Παράρτημα  18-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ