ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια λογισμικού «IBM SPSS Amos για το τμήμα Φαρμακευτικής » (Π.17/2022) Ημερ. Λήξης 15/06/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια λογισμικού IBM SPSS Amos για το τμήμα Φαρμακευτικής » ,σύμφωνα με την  συνημμένη Πρόσκληση &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ