ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) του Πανεπιστημίου Πατρών». ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-11-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια  : « Πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) του
Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού», σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη  Πρόσκληση ,  Πίνακα Στοιχείων & Τεχνική Περιγραφή .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ