Ανάρτηση Νομοθεσίας σχετικής με την Εκλογή Μονοπρόσωπων Οργάνων Διοίκησης

Επισυνάπτεται η σχετική, με την Εκλογή Μονοπρόσωπων Οργάνων Διοίκησης, Νομοθεσία. Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692_2020 Εσωτερικός Κανονισμός_Ν_3899_2019 ΚΥΑ 77561_Ζ1_2020_ΗΛΕΚΤΡΟΝ_ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ν. 4485_2017 Γραμματεία ...