Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε Υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αντικατάσταση Μετασχηματιστών ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών –  Δ’ Φάση»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών”

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις για την ...