Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Αγαπητές(οι) Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι με βάση την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ'  αριθ. ...