Πράξεις εκλογής εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στην Σύγκλητο του Παν.Πατρών

ΕΕΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου στην Σύγκλητο ΕΔΙΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου στην Σύγκλητο ΕΤΕΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής ...

Πρακτικά Εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του αναπληρωτή του, στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΕΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο ΕΔΙΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο ΕΤΕΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ signed - Πρακτικό Εκλογής ...